College van Belanghebbenden Luchtvaartonderwijs

In 2011 is door het CvB Lo een tweede Arbeidsmarktonderzoek MBO Techniek uitgevoerd i.s.m. bureau Barthels.

Door de vele veranderingen die in de afgelopen jaren zijn opgetreden is een nieuw (derde)-onderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek zal de gehele MBO. HBO en WO omvatten, zowel technisch als niet technisch.

De redenen hiervoor zijn onder andere veranderde procedures, nieuwe technieken, modernere materialen (o.a. composieten), aangescherpte (inter)nationale eisen aan het personeel en (gedeeltelijke) uitplaatsing. Natuurlijk spelen de opkomende markten en de bewegingen in de economie mee.

Er wordt gekeken naar de samenstelling van het personeelsbestand en de verwachtingen daarvan in de komende 5 jaar. Onderzocht wordt ook in hoeverre in de luchtvaartsector de vergrijzing doorzet.

 

Hiertoe zullen een groot aantal bedrijven en instellingen (veelal via overkoepelende organisaties) aangeschreven worden om de nodige gegevens aan te leveren.

Het arbeidsmarktonderzoek wordt o.a. gebruikt om de Kwalificatiedossiers voor het MBO up to daten. Het doel is en blijft: het afstemmen van opleidingen aan de  vraag uit de sector, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het programma bureau CvBlo zonder financiering van buitenaf. Het was oorspronkelijk de bedoeling deze zomer een voorlopig rapport gereed te hebben. Door ziekte binnen het Programmabureau CvBlo  is dit nu verschoven naar eind 2016.

CVBLo DECEMBER 2017


VOORLOPIGE BEVINDINGEN ARBEIDS MARKT ONDERZOEK (AMO) 2017


Op dit moment is een zeer voorlopige versie van de AMO gereed. Voor de finale versie
moeten nog meer gegevens worden verkregen. Deze gegevens worden op dit moment
verzameld en verwerkt.
Het team dat dit AMO realiseert is hetzelfde dat het vorige AMO (2012) heeft verzorgd.
Gebruik is gemaakt van enquêteformulieren (zie bijlage) voor het Middelbaar Beroeps
Onderwijs (MBO) en het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO).
M.b.t. WO is gezien de geringe aantallen mondeling/telefonisch informatie ingewonnen.

 

Lees het volledige bericht in de bijlage.

boeing747

 

Foto van een Boeing 747-400 met Algemeen Bestuurders van het CvB Lo op de voorgrond. Deze leden waren op 12 oktober in Hangar 11 bij KLM Engineering & Maintenance te gast.
Van links naar rechts zijn:
Piet Mathot - Scala
Dennis Grimbergen - Scala
Carl Govers - ROC Tilburg
Joris Melkert - TU Delft
Geert Boosten - Hogeschool van Amsterdam
Wim van der Maas - ROC Tilburg
LtKol. Robin van der Ha - KLu
Franklin Oliemans - CvB Lo
Jan van Kuijl - CvB Lo
Fred Nilsen - Gemeente Lelystad

Tijdens het zgn. "management uur" vóór de ACN Nieuwjaarsparty op 13 januari jl. presenteerde Peter van Laarhoven, Directeur Corporate Development Schiphol, het Masterplan Schiphol 2025. Centraal daarbij staat de missie van Schiphol Group om "Nederland te verbinden met alle belangrijke economische, politieke en culturele steden en centra in de wereld". 

Van Laarhoven roemde in zijn presentatie de goede samenwerking tussen alle overheden en de sector. Dat is essentieel is voor het succes van de Mainport, een "systeem met nauw gerelateerde functies dat van groot belang is voor de nationale economie".

 

Peter van Laarhoven presenteert Schiphol Masterplan 2025 

 

Drie elementen bepalen de kwaliteit van de mainport 

In de woorden van Van Laarhoven bestaat een mainport uit drie elementen: 

 Een sterk wereldwijd netwerk dat Nederland verbindt met alle belangrijke economische centra en toeristische regio’s in de wereld. Dit wordt voornamelijk geleverd door Air France KLM en haar partners in Skyteam; 

 Een luchthaven die een hub is, een concurrerend transportknooppunt van hoge kwaliteit, waar nationale, Europese en intercontinentale verbindingen samenkomen; 

 Een metropolitane regio met een kwalitatief goed woon en werkklimaat waar veel bedrijven internationaal actief zijn, en waar veel mensen (willen) wonen, werken en recreëren. 

De Mainport Schiphol betekent werk voor velen. Inclusief katalytisch effect is de totale bijdrage van de Mainport aan de Nederlandse economie €26 miljard Euro en creëert de Mainport werkgelegenheid voor 290.000 Nederlanders. Er is echter veel onzekerheid op de langere termijn. 

Schiphol heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar de lange termijn verkeersbeelden. Daarbij spelen twee dimensies een rol: economische groei en ontwikkeling van de hub. Vanuit vier CPN scenario's en drie varianten voor de rol van Schiphol als hub, zijn 12 verschillende scenario’s doorgerekend. De passagiers volumes bij de verschillende scenario’s tonen een zeer grote bandbreedte, van 35 miljoen tot 125 miljoen in 2040. Daar de meeste scenario’s een significante groei laten zien, heeft Schiphol besloten om haar ruimtereserveringen te handhaven en op groei te anticiperen. 

 

Vier redenen voor uitbreiding van de capaciteit: 

Volgens Van Laarhoven zijn er al met al vier redenen voor een nieuw Masterplan en de geplande 

 uitbreiding van de capaciteit 

 Schiphol bereikt de grenzen van haar capaciteit; 

 De kwaliteitsperceptie staat onder druk; 

 In 2025 zijn er 1,5x zoveel passagiers; 

De concurrentie investeert fors, zowel in Europa als in het Midden-Oosten. 

 

Nieuwe passagierspier op locatie vrachtstation 1 

Van Laarhoven schetste vervolgens het omvangrijke proces waarin diverse alternatieven geanalyseerd zijn met als beste optie om te kiezen voor uitbreiding in Schiphol-Centrum. Er komt een derde terminal (Zuid) en een nieuwe pier, de A-pier. Het huidige vrachtstation 1 van KLM Cargo zal daarvoor moeten wijken. Op langere termijn staan nog twee pieren, aangeduid als A' en A", op het programma plus uitbreiding van terminal-Zuid. De uitvoering van het Masterplan is in 2013 al begonnen met een omvangrijke verbouwing, uitbreiding en vernieuwing van de bestaande terminals en pieren. Hiermee zal de capaciteit toenemen en krijgen de reizigers meer comfort en soepelere passagiers processen. Er komen dus geen landingsbanen bij. 

 

Centrale security. 

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de invoering van centrale securityfilters in het niet-Schengen gebied. Dit betekent dat straks ook voor vluchten met een niet-Schengenbestemming de securitycontrole niet meer aan de gates, maar centraal zal plaatsvinden. Voor vluchten naar Schengenbestemmingen vindt de securitycontrole al centraal plaats. Met deze ingrijpende aanpassing kan Schiphol ook in de toekomst blijven voldoen aan de Europese wet- en regelgeving. 

Er komen vijf nieuwe doorgangen voor securitycontroles: drie in de vertrekhallen en twee bij de pieren voor overstappende passagiers. Voor de securityfilters in Vertrek 2, 3 en 4 wordt een extra verdieping, een mezzanine, gebouwd. Het filter dat al bestaat aan de Schengenkant van de terminal wordt vergroot en verbeterd. De pieren E, F en G krijgen een extra verdieping. Reizigers zullen bij aankomst via een gatehuis naar de juiste verdieping worden geleid. Reizigers met bestemming Schiphol gaan direct naar de bagagereclaim hal, en komen niet meer in de lounge. Reizigers die op Schiphol overstappen kunnen, indien zij al een juiste screening hebben ondergaan op de luchthaven van vertrek, rechtstreeks door naar de lounges. Reizigers die nog een screening moeten ondergaan, worden via de extra verdieping op de pier geleid naar een centraal securityfilter. Bij de invoering van nieuwe centrale securityfilters is ook gekeken hoe het controleproces comfortabeler kan verlopen en de wachttijd kan worden verkort. Omdat ook de wachttijd bij de gate korter zal zijn, kunnen airlines hun vliegtuigen vaker op tijd laten vertrekken. De nieuwe centrale securityfilters zijn medio 2015 gereed. 

 

Vracht verdubbeling 

Na de presentatie was er één vraag uit de zaal, namelijk wat het Masterplan betekent voor de vracht. Van Laarhoven gaf aan dat Schiphol op de lange termijn rekening houdt met minstens een verdubbeling van het vrachtvolume naar ruim 3 miljoen ton per jaar. 

 

Bron: Nieuwsbrief Air Cargo Netherlands 

Bijna een jaar na het staken van de activiteiten van Platform Nederlandse Luchtvaart (PNL) is op 21
oktober door de Hogeschool van Amsterdam (HvA) het platform Luchtvaartfeiten.nl gelanceerd.
Oudgedienden van PNL en studenten en docenten van de HvA hebben enkele maanden geleden
onder mijn leiding de handen ineen geslagen om het delen van kennis met factsheets voort te
kunnen zetten. Het doel van de factsheets is om feitelijke informatie rond actuele luchtvaart thema's
te verstrekken aan stakeholders binnen en buiten de luchtvaartwereld. Besluitvormers, politiek en
media maken deel uit van de groep stakeholders evenals bedrijven in de luchtvaartsector.
Wat mij betreft is de behoefte aan feitelijke informatie over luchtvaart bij politiek en publiek
onverminderd groot. De Aviation-studenten van de HvA beschikken over deze kennis en hebben nu
een platform om deze informatie helder en objectief te delen.


Lancering Luchtvaartfeiten.nl


Tijdens de feestelijke lancering vandaag (21 oktober) ontvingen op de Hogeschool van Amsterdam
voorzitter René van Doorn en directeur Frank Jansen van de Netherlands Aerospace Group de eerste
factsheets, uit handen van de honours-studenten van de opleiding Aviation.

 

 luchtvaartfeiten

Van links naar rechts: Joris Vlaming (PNL/KLM/HvA), René van Doorn (NAG), Robert Jan de Boer

(HvA), Karin Elbers en Mitchel Pappot (honours studenten HvA), Frank Jansen (NAG) en Geert

Boosten (HvA).

 

 

Factsheet Human Factors

 

Studenten uit het honours programme Aviation Engineering hebben de factsheet Human Factors

geschreven. Ze schreven over de factsheet:

De luchtvaart industrie wordt jaarlijks steeds veiliger. De geleerde lessen van de incidenten en

ongelukken dragen hieraan bij. Gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw waren ongelukken

voornamelijk te wijten aan technische mankementen. Door de jaren heen werd men er ook van

bewust dat ongelukken kunnen gebeuren in situaties zonder technische mankementen. Hierdoor zijn

menselijke factoren, ofwel human factors, steeds belangrijker geworden. Tegenwoordig blijken

human factors zelfs met 80% de grootste aandeelhouders te zijn van ongelukken binnen de

luchtvaart.

Binnen onderzoek wordt veel aandacht geschonken aan human factors. De vraag is of dit terecht is,

gezien de omgeving van grote invloed is op het functioneren van personen. Onderzoekers zouden

minder de focus moeten leggen op de schuldvraag en zouden het meer moeten benaderen als een

groter geheel, hetgeen wat achter het menselijke handelen schuilt. De factsheet draagt bij aan een

groter begrip van ongelukken binnen de luchtvaart die zijn gerelateerd aan menselijke grenzen,

externe factoren en prikkels vanuit de organisatie.

 

De factsheet Human Factors kunt u lezen via deze link.

 

Factsheet Selectivity

 

Studenten uit het honours programme Aviation Management hebben de factsheet Selectivity

geschreven. Ze schreven over de factsheet:

Met het tekenen van het luchthavenbesluit mag Eindhoven Airport zich verder gaan ontwikkelen en

stap voor stap een deel van de groei van Schiphol overnemen. Tot november 2015 mogen 10.000

extra vliegtuigbewegingen plaatsvinden, waarmee de eerste concrete stap in het selectiviteitsbeleid

is gezet.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bedoelt met selectiviteit dat de vraag naar

luchtvaartverbindingen en het aanbod aan luchthavencapaciteit goed op elkaar worden afgestemd.

De overheid beoogt zo de capaciteit van Schiphol voor mainport gerelateerd verkeer volledig te

exploiteren. Lelystad en Eindhoven verzorgen de capaciteit voor niet mainport gerelateerd verkeer.

De factsheet Selectivity behandelt de beredenering achter selectiviteit, die teruggaat op de

introductie van begrippen als mainport en hub-functie in de jaren ’80. De noodzaak voor

marktregulatie en het beoogde multi-airport systeem komen vervolgens aan bod, gevolgd door de

segmentatie die het selectiviteitsbeleid voorstelt. De factsheet sluit af met de uitgebreide discussie

onder alle betrokken partijen over de criteria van selectiviteit. Uitgangspunten als de waarde van de

mainport of de waarde van transfer versus OD passagiers blijken verschillende zienswijzen te kennen.

 

De factsheet Selectivity kunt u lezen via deze link.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hartelijke groet, namens de eindredactie van luchtvaartfeiten.nl,

Drs. Joris Vlaming

www.luchtvaartfeiten.nl

twitter.com/Luchtvaartfeit